KÄYTTÖOHJEET    RESEPTIT    VARAAMINEN    VUOKRAEHDOT    VUOKRASOPIMUS     LINKIT     HISTORIA

 

Vuokrasopimus

Kilpipaja.com Finland   Muukonkankaantie 9, 53400  Lappeenranta ⎮ tykki (ät) kilpipaja (dot) com

Vuokrasopimus PDF-tiedostona: soppatykki_vuokrasopimus.pdf

SOPPATYKIN VUOKRASOPIMUS

1. VUOKRATTAVA KOHDE

Soppatykki m/29  rekisterinumero: DBC-946  varusteineen


2. VUOKRAEHDOT

Vuokraajan on noudatettava mukana seuraavia ohjeita. Muu kuin ohjeiden mukainen käyttö on kielletty.


Vuokra sisältää normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset sekä ajoneuvon liikennevakuutuksen.


Vuokraaja on itse vastuussa käytön aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta. Vuokranantaja ei ole vastuussa laitteen käyttäjien turvallisuudesta. Tällä sopimuksella kaikki vastuu siirtyy täysimääräisenä vuokraajalle. Kalustosta mahdollisesti aiheutuvat ongelmat ovat kokonaan vuokraajan vastuulla.


Vuokraaja on vastuussa laitteelle aiheuttamistaan normaalista kulumisesta poikkeavista vaurioista laitteen korvausarvoon 3500 € saakka. Jos laitetta ei palauteta muun kuin teknisen vian tai tähän rinnastettavan esteen vuoksi, asiakas sitoutuu maksamaan laitteen korvausarvon 3500 € täysimääräisenä. Vauriotapauksessa laitteen toimintakuntoon saattamiseksi tehtävästä työstä veloitetaan 60 € / h omavastuuseen saakka. Vuokrauksen aikana hävinneet tai vaurioituneet laitteen varusteet veloitetaan vuokraajalta erillisen korvaushinnaston mukaisesti.


3. VUOKRAAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan laitteesta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään laitetta vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokralainen on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.

Vuokraaja sitoutuu itse hinaamaan laitetta. Hän saa luovuttaa laitteen toisen hinattavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle henkilölle.


Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokraaja voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.


Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

• Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot

• Korvaamaan laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet

• Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta 60 euron vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.


Vuokraaja on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneista vahingoista kokonaisuudessaan:

• Ylikuormaus

• Ajaminen tyhjillä renkailla

• Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot

• Ajaminen laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa

• Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen

• Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella

• Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokraaja

• Pakkasen laitteen vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä

• Jos laitteelle tai vuokranantajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai laitteen käyttämistä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.


Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.


Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana laitteen käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan vuokraaja oikeuttaa vuokranantajan antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.


4. VuokraAJAN toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdistuneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille.


Rengasvaurion sattuessa vuokraaja on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa.


Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään 100,00 € arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava laitteen korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.


Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokraajan ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.


5. VAHINKOJEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Ennen vuokrauksen alkua vuokraajan tulee tarkasta laitteen mahdolliset viat ja puutteet ja kirjauttaa ne tähän sopimukseen. Muutoin vuokrauksen jälkeen havaitut viat ja puutteet katsotaan vuokrauksen aikana aiheutuneiksi. Vuokraaja on velvollinen tarkastamaan laitteen vuokrauksen päätyttyä ja ilmoittamaan vuokrauksen aikana aiheutuneista vaurioista välittömästi vuokranantajalle. Jos ilmoitus laiminlyödään, asiakas sitoutuu maksamaan 200 € korvauksen vuokranantajalle.


6. Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu laite on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli laitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokraajalla oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos laitteen kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.


Vuokranantaja ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokraajalle, vuokraajan omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrään saakka. Tämä on voimassa myös mikäli laite ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle. Vuokranantaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka rikkoutumisesta ja keskeytymisestä vuokraajalle saattaa aiheutua.


7. Vakuutukset

Laitteella on pelkkä liikennevakuutus joka korvaa ainoastaan vastapuolen liikennevahingot. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita. Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta. Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja. Näistä vahingoista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta.


8. Sopimuksen purkaminen

Jos vuokraaja purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 31 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokranmaksun kokonaisuudessaan.


Jos vuokraaja purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokranmaksun vähennettynä 20 € toimitusmaksun.


Jos vuokraaja purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokranmaksun vähennettynä 40 € toimitusmaksulla.


Jos vuokraaja purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokraaja velvollinen suorittamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan.


Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Jos laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon sopimuksen mukaiset vuokraajan velvollisuudet ja vastuut. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokraaja velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle. Mikäli sopimus puretaan vuokranantajan toimesta, on vuokraajalla oikeus saada takaisin kaikki varaus- ja vuokramaksut. Vuokranantajalla ei ole muita velvoitteita peruuntuneen vuokralle antamatta jättämisen vuoksi.


9. Riita-asioiden ratkaiseminen

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokraaja voi saattaa asian kuluttaja- valituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.


10. VUOKRA AIKA: ______________  klo _______  -  ______________ klo ______

Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan soppatykin (myöhemmin laite) luovutushetkellä.

Vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu sovittuun paikkaan. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan kanssa. Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. Jos laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena.


11. SOPPATYKIN KULJETUS VUOKRANANTAJAN TOIMESTA

Vuokranantajan siirtäessä laitteen vuokraajalle ja takaisin, siitä veloitetaan kuljetuskuluina 10 € lähtömkau + 1 € / km suuntaansa edestakainen matka. 


Siirtomatka: __________ km + 10 €  Korvaus: __________ €


Polttopuut: __________€


VUOKRAN SUURUUS ________________ €


12. TODETUT VAURIOT JA PUUTTEET ENNEN VUOKRAUSTA

___________________________________________________________

13. ALLEKIRJOITUKSET  

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, toinen vuokranantajalle ja toinen vuokraajalle. Sopimuksen allekirjoittamalla vuokraaja vakuuttaa tutustuneensa käyttöohjeisiin sekä vuokraehtoihin ja hyväksyy ne.

                                  

Aika ja paikka  ________________________________________   


14. VUOKRANANTAJA


15. VUOKRAAJA

Luettelo varusteista ja niiden korvausarvo (korvausarvoon lisätään rahtikustannukset)


Irralliset varusteet

1 kpl rekisteritodistus 11 €

1 kpl käyttöohje 4,50 €

1 kpl vetokidan lukituslaite 25 €

1 kpl savupiippu yläosa 50 €

1 kpl arina 10 €

4 kpl pyöränkiila 5  € / kpl

1 kpl adapteri 10 €

1 kpl hiilikoukku 10 €

1 kpl varoituskolmio 12 €

2 kpl sanko 1,30 € / kpl

1 kpl sangon kansi 1,20 €

1 kpl kauha 2,20 €

1 kpl pieni metallikauha 10 €

1 kpl kirves 40 €

1 kpl piipun ja tulipesän nuohousvälineet 5 €

3 kpl riippulukko 10 €

1 kpl puumela, koivua 25 €

1 kpl rengaspoltin, letku + venttiili 60 €

1 kpl sihti 5 €

1 kpl puukko 5 €6.1.2023


Soppatykki.net   kilpipaja (ät) gmail (dot) com